ليست اسامي مربيان مسئول استان خوزستان که رتبه بسيار خوب کسب کردند:
1-احترام مسرور: (دنياي شگفت انگيز کاغذ.يخي که عاشق خورشيد شد،خداي من،کرم سه نقطه،يکي بود،اولين روز تابستان،هستي،نامه ات همين الان رسيد)
2-نسرين بازياني:   ( هشت عنوان فوق)
3-زينب چماني:       (    "    "       " )
4-فرزانه احمدي:      (    "    "   "   )
5-صغري آلبو غبيش:    (  "   "   "  )
6- پريسا مطوئي :    (  "   "    "      )
7-نرگس مرادي نور آبادي : ( "  "  "  )
8- فرزانه محمدي:    (   "   "    "   )
9-منصوره محمدي:   ( "     "    "   )
10-مرضيه ململي نو ترکي: ( "   "   "  )
11-جهان گل محمدي: ( "    "    "     )
12-نسرين محسني:     ( "    "    "    )
13- بسعاد طبيشي :     ( "    "    "   )
14- مدينه خورشيدي:   ( "    "    "   )
15- شهناز قنواتي:       (  "    "    "  )
16-خديجه خزائلي :     (يخي که عاشق خورشيد شد،خداي من،کرم سه نقطه،يکي بود،اولين روز تابستان،هستي،نامه ات همين الان رسيد)
17-شهناز آتش دامن : (دنياي شگفت انگيز کاغذ ،يخي که عاشق خورشيد شد،کرم سه نقطه،يکي بود،اولين روز تابستان،هستي،نامه ات همين الان رسيد)
18-مرضيه حسين زاده: (: (دنياي شگفت انگيز کاغذ.يخي که عاشق خورشيد شد،خداي من،اولين روز تابستان،هستي،نامه ات همين الان رسيد)
19-مرضيه دقايقي: (يخي که عاشق خورشيد شد،کرم سه نقطه،اولين روز تابستان،هستي،نامه ات همين الان رسيد)
20-فرهاد عبادي زاده:   (کرم سه نقطه،نامه ات همين الان رسيد)
21-اميره حويزاوي :   (يخي که عاشق خورشيد شد،يکي بود)
22-پروانه شهرياري: ( هستي)
23-ليلا صوباتي: ( يکي بود )

بقیه نتایج در ادامه مطالب...
ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه هفتم مرداد 1392ساعت 12:35 توسط نعیمه عامری فلیحی |

لیست اسامی مربی مسئول  گزارمان نویس استان خوزستان که در سال89رتبه ضعیف کسب کردند:

1-امل ساکی : خدا حافظ راکون پیر، بازی با آوا  بازی با الفبا،نام پاکان، کسی ابرها را تکان می دهد.، راهنمای کشف آسمان شب.

2-مرجان کهوازی زاده : نام پاکان، راهنمای کشف آسمان شب، کسی ابر ها را تکان می دهد.

3-امیره حویزاوی: راهنمای کشف آسمان شب.

 

لیست اسامی مربیان  فرهنگی گزارمان نویس استان خوزستان که در سال89 رتبه   ضعیف  کسب  کردند:

1-مهین گیمدی : قند ونمک ، کسی ابر ها را تکان می دهد.

2-کبری صیادی زاده: نخلها قد می کشند.

لیست اسامی مربی مسئول و مربی فرهنگی گزارمان نویس استان خوزستان که در سال89رتبه  بسیار ضعیف  کسب  کردند:

1- مرجان کهوازی زاده : بازی با آوا  بازی با الفبا.

2-کبری صیادی زاده :        "    "    "      "    ".

 

 با سپاس فراوان از همه مربیانی که در  گزارمان نویسی سال ۸۹شرکت نمودند.امید است در سالهای آینده شاهد پیشرفت این عزیزان باشیم.با توجه به اینکه این شیوه گزارمان نویسی در سال ۸۹برای اولین بار اجرا می شود. مربیان در اجرای این شیوه بسیار خوب عمل کردند .

                                       با آرزوی موفقیت برای کلیه مربیان

                       عامری فلیحی  رابط گزارمان استان خوزستان

 

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 8:36 توسط نعیمه عامری فلیحی |

لیست اسامی مربی مسئول گزارمان نویس استان خوزستان که در سال 89رتبه متوسط کسب کردند:

1-امیره حویزاوی: ارنگ ارنگ بگو چه رنگ، خداحافظ راکون پیر، نام پاکان ، کسی ابر ها را تکان می دهد.

2-صدیقه باقریان زاده: خدا حافظ راکون پیر.

3-زینب چمانی:  نام پاکان

4-مرضیه حسین زاده:  بازی با آوا بازی با الفبا.

5-مرجان کهوازی زاده : ارنگ ارنگ بگو چه رنگ.

6-امل ساکی: نخلها قد می کشند.

لیست اسامی مربیان  فرهنگی گزارمان نویس استان خوزستان که در سال89 رتبه  متوسط کسب  کردند:

1-مهین گیمدی : راهنمای کشف آسمان شب، نام پاکان، بازی با آوا بازی با الفبا،ارنگ ارنگ بگو چه رنگ، خدا حافظ راکون پیر.

2-سکینه ساکی: ارنگ ارنگ بگو چه رنگ ،بازی با آوا  بازی با الفبا، کسی ابرها را تکان می دهد، نخلها قد می کشند.

3-کبری صیادی زاده : راهنمای کشف آسمان شب، نام پاکان، ارنگ ارنگ بگو چه رنگ.

4-لطیفه موسوی: نام پاکان، بازی با آوا  بازی با الفبا، ارنگ ارنگ بگو چه رنگ.

5-نسترن آلبو علی : نام پاکان.

6-زهرا مشیری : نام پاکان.

7-مریم رنجبر گتوندی: کسی ابرها را تکان می دهد.

8-بهنوش باغبانباشی: "    "      "     "    "   "    ".

9-زینب برون: ارنگ ارنگ بگو چه رنگ.

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 8:27 توسط نعیمه عامری فلیحی |

لیست اسامی مربی مسئول گزارمان نویس استان خوزستان که در سال 89رتبه خوب کسب کردند:

1-شهناز آتش دامن: خدا حافظ راکون پیر، ارنگ ارنگ بگو چه رنگ، نام پاکان،بازی با آوا ،بازی با الفبا،قند و نمک، راهنمای کشف آسمان شب،کسی ابرها را تکان می دهد، نخلها قد می کشند.

2-مرضیه حسین زاده: راهنمای کشف آسمان شب، کسی ابرها را تکان می دهد، ارنگ ارنگ بگو چه رنگ،نام پاکان، قند و نمک، خدا حافظ راکون پیر، نخلها قد می کشند.

3-زینب چمانی: نخلها قد می کشند ، ارنگ ارنگ بگوچه رنگ، خدا حافظ راکون پیر،بازی با آوا ، بازی با الفبا،قند و نمک، راهنمای کشف آسمان شب، کسی ابر ها را تکان می دهد.

4-مدینه خورشیدی: ارنگ ارنگ بگو چه رنگ، بازی با آوا ،بازی با الفیا، نام پاکان ،قند و نمک.

5-صدیقه باقریان زاده: ارنگ ارنگ بگو چه رنگ، بازی با آوا ،بازی با الفبا.

6-سعید گل گل : نام پاکان، قند و نمک.

7-فرهاد عبادی زاده: خدا حافظ راکون پیر، قند و نمک.

8-خدیجه خزاعلی: خدا حافظ راکون پیر.

 

 

لیست اسامی مربیان فرهنگی  گزارمان نویس استان خوزستان که در سال 89رتبه  خوب کسب کردند:

1-ندا امید یان پور : راهنمای کشف آسمان شب،نخلها قد می کشند، کسی ابرها را تکان می دهد، قندو نمک، نام پاکان، بازی با آوا، بازی با الفبا، ارنگ ارنگ بگو چه رنگ، خدا حافظ راکون پیر.

2-بهنوش باغبانباشی: خدا حافظ راکون پیر، راهنمای کشف آسمان شب، قند و نمک، نام پاکان، بازی با آوا بازی با الفبا، ارنگ ارنگ بگو چه رنگ،نخلها قد می کشند.

3- مریم رنجبر گتوندی : ارنگ ارنگ بگو چه رنگ، نخلها قد می کشند، قند و نمک، نام پاکان، بازی با آوا ،بازی با الفبا، خدا حافظ راکون پیر.

4-زینب موسوی : خدا حافظ راکون پیر، نام پاکان.

5-سکینه ساکی: خدا حافظ راکون پیر، نام پاکان.

6-زهرا مشیری: بازی با آوا ،بازی با الفبا، ارنگ ارنگ بگو چه رنگ.

7-کبری صیادی زاده: کسی ابر ها را تکان می دهد.

8-لطیفه موسوی: نخلها قد می کشند.

9-زینب برون: قند و نمک.

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 8:26 توسط نعیمه عامری فلیحی |

لیست اسامی مربی مسئول گزارمان نویس استان خوزستان که در سال 90رتبه متوسط کسب کردند:

1-مرجان کهوازی زاده : قندیل کوچک،فرفره های سنتی ایران،رونویسی از بهار، بزرگترین دختر عالم،دیو دیگ به سر.

2-اکبر آقایی : بزرگترین دختر عالم ، رونویسی از بهار، قندیل کوچک.

3-امیره حویزاوی : قندیل کوچک.

4-شهناز آتش دامن: اولین روز تابستان ، آقای تابستان، نمی توان کلاغ ماند.متاسفانه کتابهایی که خانم آتش دامن نقد کرده خارج از رده بوده و مربوط به لیست سال 90 نمی باشد.

لیست اسامی مربیان  فرهنگی گزارمان نویس استان خوزستان که در سال 90 رتبه  متوسط کسب  کردند:

1- فرشته پور نعمتی : بزرگترین دختر عالم ، دیو دیگ به سر ، قندیل کوچک ،  کاوش درفضا (خورشید)،غنچه همان گل است.

2-زهرا امامی: دیو دیگ به سر ، کاوش در فضا(خورشید)، قندیل کوچک، منطقه صفر فضایی.

3-سیده پروا ربیع زاده: منطقه صفر فضایی.

4-کبری صیادی زاده: رونویسی از بهار.

5-بهنوش باغبانباشی: اولین روز تابستان، آقای تابستان، نمی توان کلاغ ماند.متاسفانه کتابهایی که خانم باغبانباشی نقد کرده ، خارج از رده بوده ومربوط به لیست سال90نمی باشد.

لیست اسامی مربی مسئول و مربی فرهنگی گزارمان نویس استان خوزستان که در سال 90رتبه ضعیف کسب کردند:

1-اکبر آقایی : منطقه صفر فضایی

2-زینب برون: منطقه صفر فضایی ،قندیل کوچک، رونویسی از بهار، فرفره های سنتی ایران، دیو دیگ به سر، بزرگترین دختر عالم، کاوش در فضا ( خورشید).

لیست اسامی مربیان  فرهنگی گزارمان نویس استان خوزستان که در سال 90 رتبه  بسیار ضعیف  کسب  کردند:

1-عاطفه پرویز زاده : منطقه صفر فضایی، رونویسی از بهار، کاوش در فضا(خورشید)، قندیل کوچک   دیو دیگ به سر،فرفره های سنتی ایران.

2-سیده پروا ربیع زاده: قندیل کوچک ، فرم  این کتاب کاملا سفید و نقدی در آن نوشته نشده بود با توجه به اینکه خانم ربیع زاده  در امر گزارمان نویسی فرد فعالی هستند  و  با علاقه  کار گزارمان نویسی را دنبال می کنند  احتمالا"فراموش کرده اند که فرم پر کنند .

در پایان از کلیه همکارانی که در امر گزارمان نویسی شرکت کردند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم .و آنهایی که رتبه پایینی کسب کردند. بدانند که ارزش کارشان و اهمیتی که به امر گزارمان نویسی قائل شدند . بسیار بالاتر است.واگر مقایسه ایی با سال 89 داشته باشیم در سال  90مربیان پیشرفت بسیار خوبی داشتند .و امیدمی رود سال 91 ، اگرمربیان با همین پشتکار و جدیت به امر گزامان نویسی بپردازند .بسیار موفق خواهند بود.

                                                                                   باسپاس فراوان

                                                                  عامری فلیحی رابط گزارمان استان خوزستان

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 8:23 توسط نعیمه عامری فلیحی |

لیست اسامی مربی مسئول گزارمان نویس استان خوزستان که در سال 90رتبه خوب کسب کردند:

1-مونا سبحانی: قندیل کوچک ، منطقه صفر فضایی  ، کاوش در فضا (خورشید) ، رونویسی از بهار،

بزرگترین دختر عالم، فرفره های سنتی ایران،دیو دیگ به سر.

2-مرضیه حسین زاده: منطقه صفر فضایی، قندیل کوچک،رونویسی از بهار،دیو دیگ به سر،غنچه همان است.

3-اکبر آقایی : دیو دیگ به سر، کاوش در فضا(خورشید)، فرفره های سنتی ایران.

4-امیره حویزاوی: فرفره های سنتی ایران، بزرگترین دختر عالم.

5-جهان گل محمدی: رونویسی از بهار.

6-فرهاد عبادی زاده : قندیل کوچک.

7-صدیقه باقریان زاده: قندیل کوچک.

8-مدینه خورشیدی:  کاوش در فضا(خورشید).

9-نسرین محسنی: دیو دیگ به سر.

لیست اسامی مربیان  ادبی گزارمان نویس استان خوزستان که در سال 90 رتبه  خوب کسب کردند:

1-پوران الهی فر: غنچه همان گل است،قندیل کوچک.

لیست اسامی مربیان  فرهنگی گزارمان نویس استان خوزستان که در سال 90 رتبه  خوب کسب کردند:

1-سکینه ساکی: قندیل کوچک، غنچه همان گل است، منطقه صفر فضایی،کاوش درفضا(خورشید) فرفره های سنتی ایران ،رونویسی از بهار،دیو دیگ به سر،بزرگترین دختر عالم.

2-مریم رنجبر گتوندی : قندیل کوچک، دیو دیگ به سر،بزرگترین دختر عالم، فرفره های سنتی

ایران،کاوش در فضا(خورشید)،رونویسی از بهار.

3-کبری صیادی زاده : کاوش در فضا(خورشید)،بزرگترین دختر عالم،دیو دیگ به سر،غنچه همان گل است،فرفره های سنتس ایران،قندیل کوچک.

4-لطیفه موسوی : منطقه صفر فضایی ، بزرگترین دختر عالم، رونویسی از بهار، فرفره های سنتی ایران، قندیل کوچک .

5-فهیمه کمال فر: رونویسی از بهار،قندیل کوچک، دیو دیگ به سر،کاوش در فضا(خورشید).

6-سیده پروا ربیع زاده: کاوش در فضا (خورشید)،فرفره های سنتی ایران،قندیل کوچک، غنچه همان گل است.

7-زهرا امامی: بزرگترین دختر عالم، فرفره های سنتی ایران، غنچه همان گل است.

8-لیلا صوباتی: قندیل کوچک .

9-آسیه رحمتی: بزرگترین دختر عالم.

10-مهین گیمدی: قندیل کوچک.
 

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 8:20 توسط نعیمه عامری فلیحی |

لیست اسامی مربی مسئول گزارمان نویس استان خوزستان که در سال 90رتبه بسیارخوب کسب کردند:

1-مرضیه ململی نوترکی: رونویسی از بهار ،فرفره های سنتی ایران،غنچه همان گل است،دیو دیگ به سر،بزرگترین دختر عالم،کاوش در فضا(خورشید)،قندیل کوچک،منطقه صفر فضایی.

2-احترام مسرور: (هشت عنوان بالا)

3-بسعاد طبیشی : ("        "      ")

4-فرزانه احمدی: ("      "      ")

5-نوریجان بازیانی : ("    "     ")

6-شهناز قنواتی :  ("       "   ")

7-پریسا مطوئی: ("       "   ")

8-نرگس مرادی نور آبادی: ( " " "  )

9-نسرین محسنی : فرفره های سنتی ایران ،کاوش در فضا (خورشید)،بزرگترین دختر عالم، قندیل کوچک، منطقه صفر فضایی ،رونویسی از بهار، غنچه همان گل است.

10-صغری البوغبیش : قندیل کوچک، رونویسی از بهار، دیو دیگ به سر،بزرگترین دختر عالم ، منطقه صفر فضایی،کاوش در فضا (خورشید) ، فرفره های سنتی ایران،

11-جهان گل محمدی: دیو دیگ به سر،قندیل کوچک، منطقه صفر فضایی، فرفره های سنتی ایران، غنچه همان گل است، کاوش در فضا(خورشید) ،بزرگترین دختر عالم.

12-امل ساکی : بزرگترین دختر عالم،رونویسی از بهار، فرفره های سنتی ایران ، کاوش در فضا( خورشید)، قندیل کوچک، دیو دیگ به سر.

 

13-مدینه خورشیدی: فرفره های سنتی ایران، قندیل کوچک، دیو دیگ به سر،بزرگترین دختر عالم.

14-مرضیه حسین زاده: کاوش در فضا(خورشید)،بزرگترین دختر عالم، فرفره های سنتی ایران.

15-خدیجه خزاعلی: رونویسی از بهار ، دیو دیگ به سر.

16-مرضیه دقایقی : بزرگترین دختر عالم، فرفره های سنتی ایران.

17-فرهاد عبادی زاده : فرفره های سنتی ایران.

18-مونا سبحانی : غنچه همان گل است.

19-امیره حویزاوی :دیو دیگ به سر.

20-پروانه شهریاری: رونویسی از بهار.

21-دریا زیرک قشقایی : دیو دیگ به سر.

 

 

لیست اسامی مربیان فرهنگی  گزارمان نویس استان خوزستان که در سال 90رتبه بسیار خوب کسب کردند:

1-زینب گشتیل: رونویسی از بهار ،فرفره های سنتی ایران ،غنچه همان گل است، دیو دیگ به سر، بزرگترین دختر عالم ،کاوش در فضا (خورشید)، قندیل کوچک، منطقه صفر فضایی .

2-الهام بهادر قنواتی :  هشت عنوان بالا.

3-ساغر کیشخالی : ("   "   " )

4- لیلا سپهری : ("     "   ")

5-زهرا شوشتری : ( "  "  ")

6-فاطمه جوکاری : ("   "  " )

7-فاطمه حسن نسب: ( " " " )

8-کبری خوشبخت : ( "  " " )

9-ساغر لطفی نژاد" ( " "  " )

10-نسترن آلبو علی : بزرگترین دختر عالم ، منطقه صفر فضایی ، کاوش در فضا(خورشید)، فرفره -های سنتی ایران ،رونویسی از بهار، قندیل کوچک ، دیو دیگ به سر .

11-زینب مقدم : ( هفت عنوان بالا)

12-آسیه رحمتی : دیو دیگ به سر ، رونویسی از بهار، فرفره های سنتی ایران، غنچه همان گل است ،کاوش در فضا ( خورشید)، قندیل کوچک ، منطقه صفر فضایی .

13-ارمغان کاظمی : بزرگترین دختر عالم،فرفره های سنتی ایران ،کاوش در فضا ( خورشید) ، دیو دیگ به سر ، قندیل کوچک ، رونویسی از بهار .

14-مانا مداح : کاوش در فضا ( خورشید)، رونویسی از بهار، قندیل کوچک، بزرگترین دختر عالم، دیو دیگ به سر ،غنچه همان گل است .

15-توران خواجه کولکی : فرفره های سنتی ایران، بزرگترین دختر عالم، دیو دیگ به سر،قندیل کوچک ، کاوش در فضا ( خورشید).

16-سیده پروا ربیع زاده : رونویسی از بهار، دیو دیگ به سر، بزرگترین دختر عالم.

17-لطیفه موسوی : کاوش در فضا ( خورشید) ، دیو دیگ به سر، غنچه همان گل است.

18-مهین گیمدی : فرفره های سنتی ایران، دیو دیگ به سر، کاوش در فضا ( خورشید).

19-لیلا صوباتی : کاوش در فضا(خورشید)،دیو دیگ به سر، فرفره های سنتی ایران.

20-فهیمه کمال فر: بزرگترین دختر عالم ، غنچه همان گل است ، فرفره های سنتی ایران.

21-زینب موسوی : فرفره های سنتی ایران، کاوش در فضا ( خورشید).

22-مریم رنجبر گتوندی : غنچه همان گل است، منطقه صفر فضایی.

23-پریسا سرداری :  دیو دیگ به سر، کاوش در فضا ( خورشید).

24-آمنه ربیعی :دیو دیگ به سر، رونویسی از بهار.

25-مولود تجلی زاده : بزرگترین دختر عالم ، رونویسی از بهار.

  

لیست اسامی مربیان  هنری  گزارمان نویس استان خوزستان که در سال 90 رتبه بسیار خوب کسب کردند:

1-مرضیه عویدی : قندیل کوچک ، دیو دیگ به سر، بزرگترین دختر عالم، رونویسی از بهار، فرفره های سنتی ایران،                                     

2-مرجان نوروزی زاده : دیو دیگ به سر، قندیل کوچک.

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 8:13 توسط نعیمه عامری فلیحی |

1-احترام مسرور:    (خدا حافظ راکون پیر –ارنگ ارنگ بگو چه رنگ-نام پاکان –بازی با آوا ،بازی با الفبا-قند ونمک-راهنمای کشف آسمان شب-کسی ابرها را تکان می دهد- نخلها قد می کشند-)

2-فاطمه بیگم محسنی:   )هشت عنوان با لا)

3-بسعاد طبیشی:          ("       "        "    )

4-شهناز قنواتی :       ("      "        "    )

5-مرضیه ململی:        ("       "       "    )

6-نسرین محسنی:    (خدا حافظ راکون پیر-ارنگ ارنگ بگو چه رنگ-بازی با آوا،بازی با الفبا-نخلها قد می کشند-نام پاکان -)

7-مرضیه دقایقی :   (خدا حافظ راکون پیر-بازی با آوا ،بازی با الفبا نام پاکان-قند ونمک -)

8-اکبر آقایی :      (نام پاکان-ارنگ ارنگ بگو چه رنگ-)       

9-سعید گل گل :  (نخلها قد می کشند-ارنگ ارنگ بگو چه رنگ-بازی با آوا ،بازی با الفبا-) 

 

+ نوشته شده در یکشنبه دهم مهر 1390ساعت 10:40 توسط نعیمه عامری فلیحی |

1-الهام بهادر قنواتی:    (قند و نمک-نام پاکان-بازی با آوا ،بازی با الفبا-ارنگ ارنگ بگو چه رنگ-خدا حافظ راکون پیر –نخلها قد می کشند-راهنمای کشف آسمان شب-کسی ابر ها را تکان می دهد.)

2-ساغر کیشخالی:     (خدا حافظ راکون پیر-ارنگ ارنگ بگو جه رنگ –بازی با آوا ،بازی با الفبا-نام پاکان-نخلها قد می کشند-قند و نمک-راهنمای کشف آسمان شب-کسی ابر ها را تکان می دهد-)

3-زینب گشتیل :     (خدا حافظ راکون پیر –ارنگ ارنگ بگو چه رنگ –بازی با آوا ،بازی با الفبا –نام پاکان –قند ونمک-راهنمای کشف آسمان شب –نخلها قد می کشند-کسی ابر ها را تکان می دهد.)

 

4-فا طمه حسن نسب:  (هشت عنوان بالا)

5-لیلا سپهری :           ("      "        "   )

6-نوریجان باز یانی :   ("       "       "   )

7-توران خواجه کولکی :( قند و نمک-نام پاکان-بازی با آوا،بازی با الفبا-ارنگ ارنگ ،بگو چه رنگ-)

8-الهام یوسفی شیخ رباط:(نام پاکان –بازی با آوا،بازی با الفبا-)

9-نسترن آلبو علی:        (ارنگ ارنگ بگو چه رنگ-بازی با آوا ،بازی با الفبا –نخلها قد می کشند-)

10-سیده پروا ربیع زاده:     (قند و نمک –خدا حافظ راکون پیر -)

11-زهرا شوشتری:    (نام پاکان –خدا حافظ راکون پیر)

+ نوشته شده در یکشنبه دهم مهر 1390ساعت 10:34 توسط نعیمه عامری فلیحی |

با توجه به درخواست مکرر مربیان مبنی بر تمدید مهلت ارسال گزارمان و همچنین درخواست واحد کارشناسی در این خصوص

 

مهلت ارسال گزارمان تا تاریخ  15/01/90تمدید می شود .از مربیان عزیز تقاضا می شود در مهلت تعیین شده نسبت به ارسال

فرمهای خود اقدام نمایند .زیرا  مهلت اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

 

باتشکر –رابط گزارمان استان خوزستان

 

 

                               خانم عامری فلیحی

+ نوشته شده در شنبه دوم بهمن 1389ساعت 13:26 توسط نعیمه عامری فلیحی |

مطالب قدیمی‌تر